De Scrum Master

Welkom op de Gladwell Academy Kennispagina over de Scrum Master! Hier bundelen we alle Scrum Master blogs, white papers en interviews die we ooit schreven over de Scrum Master, een belangrijke rol voor Agile organisaties. Op veel van je vragen over dit onderwerp zul je hier een antwoord vinden. Veel leesplezier…!

Download de Agile werken whitepaper

Te veel voor nu? Vraag deze informatie aan en ontvang een whitepaper met deze informatie in je inbox.

1. Wat is Agile werken?

Agile is een denkwijze die organisaties helpt om beter te gaan met de voortdurende onzekerheid van moderne markten. In de kern draait Agile werken om zelf-organiserende, vaste teams die uit verschillende disciplines bestaan en die in staat zijn om in een relatief kort tijdsbestek concrete resultaten te behalen, op basis van korte herhalende cycli van samenwerking.

Waarom willen zo veel organisaties Agile werken?

Agile werken is geen doel op zich. Agile is een manier om onzekerheden vóór je te laten werken als organisatie, in plaats van tegen je. Het gedachtegoed heeft zijn wortels binnen de softwareontwikkeling, maar is inmiddels van waarde gebleken voor zeer veel processen waarin de juiste aanpak of de gewenste uitkomst onzeker is.

Bij Agile werken zijn de principes belangrijker zijn dan de methoden en technieken. Dat werkt ook omgekeerd: Een organisatie zou alle Agile methoden en technieken kunnen toepassen zonder daarmee beter op onzekerheid toegerust te zijn, als de principes niet worden nageleefd.

Tegelijkertijd kan een organisatie die volgens Agile principes werkt, heel effectief zijn in het omgaan met onzekerheid zelfs zonder de methoden en technieken. Het is een denkwijze: Agile is idealiter niet iets dat je ‘doet’ maar iets dat je ‘bent’.

De principes van Agile werken

Agile werken is gebaseerd op vier basisprincipes:

 • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en tools
 • Werkende software boven allesomvattende documentatie
 • Samenwerking met de klant boven contract-onderhandelingen
 • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan
Agile Coach

De voordelen van Agile werken

Als mens wil je motivatie halen uit je werk. Je wilt graag geïnspireerd raken door successen; echt leren van eerdere ervaringen, en concrete en praktische resultaten boeken. Je wilt iets betekenen, een duidelijke rol vervullen. Je wilt bijdragen aan het succes van je organisatie, aan het succes van je team. Agile werken geeft je die rol. De werkwijze biedt de meeste mensen veel meer zeggenschap over hun werk, en meer transparantie aangaande het samen geboekte resultaat.

Belangrijkste voordelen zoals professionals ze aangeven:

 • Sneller aanpassen aan veranderende prioriteiten (88%)
 • Verhoogde productiviteit (83%)
 • Kortere ‘time to market’ (81%)
 • Motivatie en betrokkenheid van het team (81%)

Meer weten over Agile werken?

Agile is revolutionair. Een geheel andere aanpak voor werk in de 21ste eeuw. Maar wat is het eigenlijk? Agile introduceert andere spelregels dan we traditioneel gewend zijn. Vooraf gedefinieerde plannen, processen en hiërarchische controle mechanismen kunnen veelal overboord.

2. Wat is Scrum?

Scrum is een methode waarmee je een team kunt opzetten dat binnen een vaste tijdsperiode, de zogenoemde Sprint (van bijvoorbeeld 2 weken), een werkend resultaat oplevert. Hierbij bepaalt een Product Owner welk werk de prioriteit heeft en de meeste waarde voor de organisatie oplevert.

Het team bepaalt hoe het deze waarde realiseert en hoeveel werk het binnen deze periode aan kan. Een Scrum Master houdt zich bezig met het proces en coacht het team om beter samen te werken en effectiever te worden.

Waarom werken met Scrum?

Bij de introductie van Scrum vinden er zoveel veranderingen plaats dat men soms vergeet duidelijk te maken hoe en waarom we met Scrum werken. Elke nieuwe manier van werken brengt onduidelijkheid met zich mee, ook deze. Hoe werkt het proces, wat is de structuur en welke regels zijn er? Het inrichten van de rollen, de rituelen en de hulpmiddelen helpt om te leren omgaan met Scrum.

We verwachten dat Scrum ons verder brengt in:

 • Een optimale Return On Investment
 • Constant inzicht in werkzaamheden
 • Korte doorlooptijd van (onderdelen) van het product
 • Gemotiveerde teamleden
 • Aansluiting van vraag en aanbod

Hoe werkt een Scrum team?

Een Scrum team bestaat uit een kleine groep mensen met verschillende expertises. De richtlijn is minimaal 3 en maximaal 9. Samenwerken, goed communiceren en het kunnen overnemen van elkaars werk staan centraal. Een voordeel hiervan is dat je als team snel kunt schakelen en dat je wendbaar bent voor de interne organisatie en de klant. In korte perioden werkt het team aan een op te leveren werkzaam stukje product. Zo heeft het werk van het team continue toegevoegde waarde.

Lees meer over scrum in dit blogbericht dat we eerder schreven.

Scrum Master in de praktijk

Zo werkt een Agile Team

3. Welke Scrum rollen zijn er?

Scrum is teamwork. Het Scrum team is een multidisciplinair team met drie specifieke rollen: Product Owner, Scrum Master en het development team. Zo weten we ten allen tijde wie verantwoordelijk is voor welke elementen in het werkproces.

Het Development Team

Het Development Team bestaat uit inhoudelijke experts die samen verantwoordelijk zijn voor de oplevering van kwalitatief werk. Het Development Team pakt samen de planning op en bespreekt samen het proces van samenwerking en eventuele belemmeringen. Het team wordt hierin begeleid door de Product Owner en de Scrum Master.

Het Development team is zelf-organiserend. Waar een Product Owner de ‘Waarom’ en ‘Wat’ van het product deelt met het team is het team ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de ‘Hoe’. Het ‘Hoe’ heeft betrekking op de uit te voeren taken. Omdat het team cross-functioneel is wordt verondersteld dat ze het hele product van A-Z zelf ontwikkelen. Het team is samen verantwoordelijk voor kwaliteit en het opleveren van het product.

De Product Owner

De Product Owner zorgt ervoor dat ten allen tijde de prioriteiten voor het team duidelijk zijn. De Product Owner is vooral bezig de behoeften van de klant om te zetten in eisen aan de productie. Zijn allerbelangrijkste verantwoordelijkheid is om maximale waarde voor de klant te creëren met het product binnen de beschikbare capaciteit.

 • In eerste plaats vormt de Product Owner de visie voor het product;
 • De Product Owner zorgt voor besluitvorming over relevantie van de werkitems en kan ‘nee’ zeggen tegen stakeholders als de prioriteiten wijzigen;
 • Ten slotte zorgt de Product Owner voor concrete prioritering van alle wensen en vragen van stakeholder en klanten.

De Product Owner verwerkt zijn of haar inzichten over wat de klant wil in een ‘product backlog’: een lijst van werk dat gedaan moet worden.

Elk product heeft een visie nodig. De visie ontstaat vanuit de klantwens, uit gesprekken met stakeholders en/of klanten. Een Product Owner haalt informatie op binnen en buiten de organisatie. Om het proces ongecompliceerd en gestroomlijnd te houden is er per product, één Product Owner, met één product backlog.

Alleen met een bekwame Product Owner kan een Scrum team succesvol zijn. De Product Owner moet voor het team een weg banen door een enorm woud aan requirements, ideeën, mogelijke oplossingen, suggesties en plannen. Kortom: De Product Owner moet inhoudelijk en strategisch heel sterk in de schoenen staan.

Meer over de Product Owner lees je op onze kennispagina.

De Scrum Master

De Scrum Master kent en doorleeft het Agile werken en het Scrum proces. Een Scrum Master heeft oog voor alle teamleden en signaleert blokkades. Vanuit een coachende rol speelt de Scrum master in op de ontwikkeling van de individuele teamleden en de organisatie.

 • De Scrum Master is de ambassadeur van de Agile werkwijze
 • De Scrum Master signaleert teamdynamiek en de invloeden van buitenaf
 • De Scrum Master faciliteert het Scrum proces voor het team
 • Ten slotte is de Scrum Master een coach, op individueel, team en organisatieniveau

De Scrum Master observeert wat er in en om het team gebeurt. De Scrum Master maakt dan ook ruimte in zijn of haar agenda om afstand te nemen van het dagelijkse werk en om te kijken naar het proces. Het signaleren van pijnpunten of blokkades (‘impediments‘) is niet hetzelfde als het oplossen ervan. Sterker nog, dit doet de Scrum Master liever niet. De Scrum Master zal het team stimuleren de actiepunten zelf op te pakken om de zelforganisatie te bevorderen.

Lees hier meer over de SM in de praktijk

Scrum Master vs Product Owner

Elk team heeft een Scrum Master en een Product Owner nodig. Een Product Owner vult de hoofden van de teamleden met het ‘waarom’ van hun werk. De Scrum Master zorgt ervoor dat het team ongestoord zijn werk kan doen. Beide rollen en verantwoordelijkheden spelen op elkaar in. Zonder visie immers geen product en zonder de juiste faciliteiten kan het team zijn werk niet doen. Dit samenspel zorgt voor het creëren van efficiëntie, flow en waarde.

En... de Agile Coach?

De focus van de Agile Coach ligt op de implementatie van de Agile werkwijze door de gehele organisatie. In tegenstelling tot de Scrum Master is de Agile Coach geen onderdeel van een Scrum team; de Coach begeleidt meerdere teams en ook het management. Meer info

Download deze informatie!

Te veel voor nu? Vraag deze informatie aan en ontvang een whitepaper
met deze informatie in je inbox.

4. Taken van een Scrum Master

 • Ondersteunen van de Product Owner

  De Scrum Master ondersteunt de Product Owner; in het zetten van sprintdoelen, met technieken om de product backlog te ordenen, in de facilitatie van Scrum events en meer.

 • Ondersteunen van het Development team

  De Scrum Master ondersteunt het development team; in zelfsturing en organisatie, bij het overwinnen van blokkades, in facilitatie van de events en meer.

 • Ondersteunen van de organisatie

  De Scrum Master ondersteunt de bredere organisatie; bij de implementatie van Scrum, in de acceptatie en adoptie van Scrum en meer.

5. De Scrum Master in actie

Een herhaalde serie van vier gezamenlijke momenten biedt het team de houvast om effectief te blijven in een veranderlijke omgeving. De Scrum Master bewaakt deze serie, met z’n bijhorende rituelen. Elke serie van vier momenten vormen samen een Sprint.

Elke Sprint is een tijdsperiode van 1 week tot maximaal 4 weken. Zo breekt Scrum het werk op in hapklare brokken. Aan het einde van elke sprint wordt steeds een nieuw, zichtbaar stuk werkend product opgeleverd.

Door het faciliteren van deze vier momenten geeft elke sprint ruimte voor flexibele planning, gestructureerde feedback en een tijdige bijsturing op visie, faciliteiten of prioriteiten.

 1. Sprint Planning
 2. Daily stand-up
 3. Demo & Review
 4. Retrospective
Scrum voor Marketing

1. Sprint Planning

Tijdens de Sprint planning bepaalt het team welk resultaat het in de aankomende Sprint gaat behalen. Het hele team is hierbij aanwezig. Om te beginnen deelt de Product Owner de visie (het ‘Waarom’) van het product en van de aankomende werkzaamheden.

In het team bespreken de leden samen met de Product Owner welke items (‘Wat’) van de product backlog voor deze sprint in aanmerking komen. Op basis van de beschikbare capaciteit kiest het Development team samen welke items het daadwerkelijk opneemt in de Sprint backlog. De Sprint is daarmee een forecast: een korte-termijnplanning van het product.

Het team bepaalt ook ‘Hoe’ ze de geselecteerde items oppakken. Dit uit zich in een X-aantal taken. In dit stadium is het team nog niet specifiek bezig met het verdelen van de taken over de teamleden. Om een goede verwachting te maken van het werk dat opgepakt wordt in de Sprint gebruikt men hierbij vaak planning poker.

De Scrum Master kent dit proces van haver tot gort, en hij of zij zorgt ervoor dat het proces ordelijk en tijdig verloopt, zodat de Sprint planning voor iedereen duidelijk is.

2. Daily Stand-up

In de Daily Stand-up bespreekt het team dagelijks de voortgang op de geplande taken. Ook delen de leden onderling eventuele hindernissen (‘impediments’). Elke dag komt het team zo eventjes bijeen en bespreekt in maximaal 15 minuten drie punten:

 • Wat heb je gisteren gedaan om je sprintdoel te bereiken?
 • Wat ga je vandaag doen om je sprintdoel te bereiken?
 • Waar loop je tegenaan met betrekking tot het sprintdoel?

Om een vlot verloop van deze korte ontmoeting te verzekeren, blijft iedereen aanwezig staan.

Dit moment is specifiek bedoeld voor het team. Door elke dag kort samen te komen, bevorderen ze de samenwerking en communicatie. Het gaat dan ook puur om de inbreng van het team zelf. De Scrum Master bewaakt het proces, zodat het moment op de juiste manier vlot en helder plaatsvindt. Dit resulteert in een update van het Scrum board (Kanban board).

Het doel van deze meeting is om de voortgang tijdens de sprint transparant te houden en om eventuele belemmeringen aan de oppervlakte te krijgen.

3. Demo & Review

Tijdens de Demo laten de teams gezamenlijk aan hun stakeholders en/of klanten zien welke waarde ze hebben geleverd de afgelopen sprint. Deze stakeholders of zelfs klanten zijn dan ook uitgenodigd om dit moment bij te wonen.

Tijdens de daarop volgende Review krijgen aanwezigen de ruimte om feedback te geven op de ontwikkeling van het product. Deze feedback wordt vervolgens opgenomen in de Product backlog zodat de Product Owner de nieuwe inzichten kan meenemen in de prioritering.

De Product Owner geeft aan het einde van de Demo ook inzage in de product backlog. De feedback uit de Demo vormt als output een herziene backlog, die daarmee de verwachte vverbeteringen (forecast) voor het product ook weergeeft.

4. Retrospective

Ter afsluiting van de sprint is er de Retrospective. Het team kijkt terug op het proces en de onderlinge samenwerking. Waar de Demo & Review zich richt op de inhoudelijke aspecten van het werk gaat het tijdens de Retrospective om proces en relatie. Bij voorkeur heeft dit moment een interactief karakter zodat alle teamleden gestimuleerd worden hun mening te delen over het proces. De doelstelling van de retro is inzetten op een meer efficiënte samenwerking. Onafhankelijk van de vorm waarin de Scrum Master deze meeting begeleidt komt de vraagstelling op de volgende onderdelen neer:

 • Waar willen we als team mee stoppen zodat ons proces efficiënter wordt
 • Wat willen we als team behouden om onze efficiëntie te waarborgen
 • Waar willen we als team mee starten ter bevordering van onze efficiëntie

Elke meeting resulteert in 1 of 2 verbeterpunten die het team de komende twee weken gaat verwerken in haar werkzaamheden.

Na afsluiting van de Retrospective begint het Team de serie opnieuw met een Sprint Planning en dus een nieuwe Sprint.

6. De tools voor een succesvolle Scrum Master

Naast de rollen en momenten beschikt de Scrum Master over een aantal hulpmiddelen ter ondersteuning van het Scrum proces. We noemen hier de belangrijkste, die helpen om het Scrum proces eigen te maken en de efficiëntie te behouden.

 1. Sprint planning
 2. Scrum (Kanban) Board
 3. Product Backlog
 4. Sprint Backlog
 5. Definition of Done (DoD)

1. Sprint planning

Tijdens de Sprint planning meeting genereert het team de Sprint backlog. Dit is een prioriteitenlijst met taken voor het team tijdens de sprint. De taken op de sprint backlog worden niet toegewezen aan individuele teamleden. Elk teamlid kan gedurende de sprint zelf een item oppakken en zo naar zich toe trekken; uiteraard gebeurt dit vaak op basis van kennis en ervaring van de teamleden.

Wanner een item op de Sprint backlog komt, hangt het team er een schatting aan: hoeveel werk is ervoor nodig om dit af te ronden? Dit is een element uit planning poker. De items van de sprint backlog worden zichtbaar op het Scrum board.

2. Scrum (Kanban) Board

Het Scrum of Kanban bord heeft een standaard opbouw: To Do, Doing, Done. Het uiteindelijke doel is om alle items van de sprint backlog aan het einde van de sprint op Done te krijgen. Vaak staat het team tijdens de Daily rond het Scrum bord en structureren ze de meeting naar aanleiding van de items op het bord.

In de kern van het Scrum proces staat namelijk transparantie. En met een Scrum bord is voor iedereen inzichtelijk wie welke verantwoordelijkheden heeft en hoe een taak vordert. Zeer overzichtelijk en het voorkomt eindeloze vergaderingen! Mocht die collega van een andere afdeling dus een keer langs lopen met een extra aanvraag dan is het ook voor hen in een oogopslag duidelijk waar het team mee bezig is en of het ruimte heeft voor de nieuwe taak.

Download deze informatie!

Te veel voor nu? Vraag deze informatie aan en ontvang een whitepaper
met deze informatie in je inbox.

3. Product backlog

Op het moment dat de Product Owner voldoende input heeft vanuit de klantpopulatie, stelt hij of zij een visie samen over het op te leveren product. Deze visie breekt hij of zij ook af tot een lijst van te realiseren verbeteringen of eigenschappen van het product.

Deze lijst van te realiseren verbeteringen en eigenschappen is de product backlog. Deze backlog is ten alle tijden inzichtelijk voor het team. Die zichtbaarheid geeft transparantie over zowel de gezamenlijke visie als het werkproces en de acties die het team kan uitvoeren.

De Product Owner is hoofdverantwoordelijke voor de product backlog. Het ten alle tijden updaten en bijhouden van deze werklijst is een belangrijke en tevens tijdrovende taak. Dankzij een actuele product backlog genereren we waarde voor de klant tijdens de sprints. Alle items op de product backlog worden door de Product Owner voorzien van een schatting in business waarde. De product backlog is een leidraad door de sprints heen. Het team heeft zo altijd inzichtelijk welk werk de Product Owner nog aan ziet komen en wat de visie van het sprint is.

4. Sprint backlog

De Sprint backlog is het geheel aan items dat een Scrum Team gezamenlijk besluit uit te zullen gaan voeren tijdens een Sprint. Het is een veel kortere lijst dan de product backlog, en de bedoeling is dat deze lijst tijdens de Sprint geheel uitgevoerd wordt. Tijdens de Sprint dienen de items van linkerkolom ‘To Do’ te verhuizen via ‘Work in Progress’ naar ‘Done’.

5. Definition of Done

Om de kwaliteit van het product te garanderen wordt vooraf afgesproken wat er voor nodig is om het werk naar behoren af te leveren. Alle items onder ‘done’ op het Scrum bord moeten voldoen aan de Definition of Done. Vaak komt deze tot stand vanuit de organisatie in samenwerking met het team. Het is de maatstaf om te zien of het werk echt ‘af ‘is.

Scrum Master of politieagent?

De Scrum Master bewaakt het proces binnen een Scrum team. De leiding nemen en ingrijpen wanneer nodig is een vereiste. Mogelijk voelt deze persoon zich soms een politieagent, maar is dat nodig?

joost brugman

7. De volgende stap als Scrum Master nemen?

Overweeg je een volgende stap in jouw carrière? Met een opleiding door Gladwell Academy leer je alles wat je nodig hebt om met Agile aan de slag te gaan binnen jouw organisatie.

Onze opleidingsadviseur Joost Brugman helpt je graag verder als het om opleidingen gaat.

Je kunt hem op de volgende manieren bereiken:

t: +31 (0)6 27 99 58 58

e: joost.brugman@gladwellacademy.com

 

Relevante trainingen

Te veel voor nu?

Download pagina

Ga snel naar

Wat is Agile werken?

Wat is Scrum?

Welke rollen zijn er?

Events voor de scrum master

Tools voor de Scrum Master

Gratis workshop

Te veel voor nu?

Download pagina

Deze website slaat cookies op uw computer op.
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u met onze website omgaat en stellen ons in staat u te herinneren.
We gebruiken deze informatie om uw browse-ervaring en voor analyse en statistieken over onze bezoekers zowel op deze website als in andere media te verbeteren en aan te passen. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.

Als u weigert, wordt uw informatie niet bijgehouden wanneer u deze website bezoekt. Een enkele cookie zal in uw browser worden gebruikt om te onthouden dat uw voorkeur niet wordt bijgehouden.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier uw persoonlijke Cookie Services.

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen.

Om deze website te gebruiken, gebruiken wij de volgende technisch vereiste cookies. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet worden uitgeschakeld.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

We gebruiken WooCommerce als een shopping-systeem. Voor het verwerken van kaarten en bestellingen worden 2 cookies opgeslagen. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet worden uitgeschakeld.
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart

Weiger alles
Accepteer alles