De Agile Coach

Welkom op de Gladwell Academy Kennispagina over de Agile Coach! Hier bundelen we alle Agile Coach blogs, white papers en interviews die we ooit schreven over de Agile Coach, een belangrijke rol binnen de Agile transformatie. Op veel van je vragen over dit onderwerp zul je hier een antwoord vinden. Veel leesplezier…!

1. Waarom Agile Coaching?

Waarschijnlijk hoeven we het Agile gedachtengoed zelf niet meer te introduceren. De principes van wendbaarheid, de informele bedrijfscultuur, de platte organisatie met zelfsturende teams… het blijkt al jaren een eye-opener voor het hele bedrijfsleven en de publieke sector. Zelfs de meest eerbiedwaardige oude partijen in de economie proberen zich nu de flexibiliteit van een start-up eigen te maken. Gewoon , omdat het betere resultaten oplevert en veel prettiger werkt.

Ook consumenten en burgers tonen onbewust steeds vaker Agile principes in hun denken en handelen: zo verwachten en accepteren mensen dat hun producten soms ge-update worden, ze verwachten korte lijnen van respons in de service, ze weigeren nog ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd te worden als organisaties nog de oude starheid laten zien… Agile is here to stay.

Impact van Agile

En toch. Dat het concept bekend is, betekent nog niet dat het ons gemakkelijk afgaat. Agile werken heeft impact, en valkuilen liggen op de loer. In alle lagen van de organisatie moeten mensen wennen aan de autonomie die Agile werken van ze vraagt. Medewerkers zijn geneigd op orders te wachten; managers vinden het moeilijk, zich dienend op te stellen. Die patronen van leiden en volgen leren we van kinds af aan: op school, in het gezin – het kost moeite om daar alternatieven voor aan te leren.

Scrum Master vs Agile Coach

“Waarom hebben wij een Agile Coach nodig? We hebben toch al een Scrum Master voor elk team?” Zeker: de meest bekende rol in een Agile organisatie is de Scrum Master. Hij of zij houdt zich vooral bezig met Scrum-processen in één team: Kan iedereen in mijn team vooruit? Hoe verhoudt deze sprint zich tot onze backlog?

agile coach training

Vliegende keeper

De Agile Coach houdt zich niet bezig met één team. Hij of zij werkt aan de adoptie en inbedding van Agile principes doorheen de gehele organisatie: op individueel, op team-, afdeling- en managementniveau. Als een ‘vliegende keeper’ gaat de Agile Coach daarheen waar het Agile werken een zetje nodig hebben: bij de opstart van nieuwe teams, in de transformatie naar Agile werken, bij conflicten, als verwachtingen tegenvallen.

Hij of zij is de expert als het gaat om de principes, de filosofie van Agile en de toepassing van Agile in de bedrijfsstrategie – waar de Scrum Master vooral op tactisch en operationeel niveau actief moet zijn -en zich beperkt tot een enkel team.

Meer weten over de Agile Coach?

Een Agile Coach vergroot het bewustzijn en aanpassingsvermogen van individu, team en/of organisatie. Een Agile coach geeft een boost en versnelt ontwikkeling. Nuttig om Agile werken versneld op te starten, de gewonnen veranderkracht te behouden of deze uit te bouwen.

Te veel leeswerk?

Download deze pagina vandaag, en ontvang deze informatie in je inbox.

2. Wat doet een Agile Coach?

Als Agile Coach ben je steeds op andere plekken in een organisatie aan het werk. Grofweg kunnen we stellen dat je werk zich afspeelt op drie niveaus: individuen, teams en het management.

Coaching op drie niveaus

A. Individueel niveau

Op individueel niveau ben je vooral bezig mensen te leren zich het Agile denken eigen te maken. Mensen zijn geneigd om slechts vanuit hun eigen functie en taken te denken, en om die inhoud als onveranderlijk te zien. Daarentegen leer je mensen te denken vanuit hun meerwaarde voor het eindresultaat, gezien vanuit hun directe en indirecte klant. Je leert mensen hun ogen open te houden voor mogelijkheden en veranderde omstandigheden. Je luistert naar de uitdagingen die ze ervaren, en helpt ze om zelf met passende alternatieven te komen. Vooral dat laatste is belangrijk: je kauwt niet voor, maar helpt mensen zelf met ideeën te komen.

De eerste module ‘Foundation’ van de training Agile Coach door Gladwell Academy houdt zich vooral met de coaching van individuen bezig.

We verwachten dat Scrum ons verder brengt in:

 • Een optimale Return On Investment
 • Constant inzicht in werkzaamheden
 • Korte doorlooptijd van (onderdelen) van het product
 • Gemotiveerde teamleden
 • Aansluiting van vraag en aanbod

B. Team-niveau

De belangrijkste eenheid in Agile is het team: doelgericht, situationeel, wendbaar. Als coach help je een team om op te starten: comfortabel worden met zichzelf en het zelfvertrouwen krijgen dat nodig is om de klus te klaren. Hier hoort ook het coachen van de Scrum Master en de Product Owner. Wat zijn hun verwachtingen? Wat zien ze als hun taak, als het beoogde resultaat? Komen deze visies overeen?

Je springt ook bij om te bemiddelen in conflicten. De veranderlijkheid van de Agile werkwijze betekent dat stakeholders en hun belangen regelmatig wisselen: dat geeft gemakkelijk (kleine) situationele conflicten. Conflicten zijn in de Agile zienswijze dan ook in principe geen probleem: ze komen op natuurlijke wijze voor en zijn, mits iedereen zich constructief en professioneel opstelt, doorgaans goed op te lossen.

De tweede module ‘Practitioner’ van de Agile Coach opleiding door Gladwell Academy houdt zich vooral met het coachen van teams bezig.

Renate Cremer, Agile Coach trainer bij Gladwell Academy

C. Management-niveau

Hoe zeer de top van de organisatie een transformatie naar Agile werken ook rationeel nodig vindt, zelf kan ze deze – vanuit emotie of ingesleten gewoonte – soms behoorlijk in de weg staan. Emotioneel is het moeilijk voor leiders om teams ‘los te laten’ – hier komen gevoelens van macht bij kijken, van vertrouwen en onzekerheid. Ook ingesleten management-gewoonten – rapportage-eisen, vergaderlust, over de schouder meekijken, stempel-cultuur, ‘CC-drang’ – kunnen het autonoom handelen van teams in de weg staan.

De juiste balans vinden tussen handelingsvrijheid en controle is de missie van het management tijdens een transformatie naar Agile werken. Hier kun je als Agile Coach een grote rol spelen – mits je deze rol ook daadwerkelijk krijgt.

Coaching van het management tijdens Agile transformaties is vooral een zaak voor senior coaches met een flinke dosis ervaring. De derde module ‘Advanced’ van de training houdt zich vooral hiermee bezig. De jarenlange ervaring van zusterbedrijf BlinkLane Consulting met transformaties in allerlei corporate en public omgevingen geeft deze module een grote praktische relevantie en authenticiteit.

Vijf grote trends waar organisaties op dienen in te spelen

Te veel leeswerk?

Download deze pagina vandaag, en ontvang deze informatie in je inbox.

3. Coaching in de context van de Agile transformatie

Wie de dynamiek van een transformatie naar een Agile werkwijze wil begrijpen, bekijkt het proces het best in een viertal fasen. In elke fase heeft de Coach een andere rol.

Fase 1: Het experiment

Dit is de meest elementaire fase. Eén of meerdere teams – hetzij verspreid over de organisatie, hetzij allemaal in één afdeling – gaan met aspecten van Agile aan de slag. Veelal zullen ze gaan ‘scrummen’: de bekendste werkvorm van Agile. Werken in sprints, werken met een backlog, een Scrum Master, et cetera.

De Coach helpt vooral teams op weg; hij of zij leert iedereen op zinvolle wijze de Agile rituelen te gebruiken en begeleidt mensen door de kennismaking met hun rol in het Scrum-team.

Fase 1: Het experiment

Fase 2: Formalisatie

Fase 3: Frictie

Fase 4: Herstructurering

Het proces in vier fases

Fase 2: Formalisatie

Het experiment slaat aan en het aantal teams groeit. Een ‘team van teams’ ontstaat, maar nog wel vaak bínnen een enkele ‘silo’: een ‘IT Development team van teams’ of een ‘Marketing & Sales team van teams’ dus. De vraag ontstaat nu, hoe je dit soort nieuwe organisatievormen kunt controleren? En is er een juiste manier voor de diverse teams om samen te werken? Om dit soort vragen te adresseren, komen frameworks als Scaled Agile (SAFe) of Large Scale Agile (LESS) om de hoek kijken.

De Agile Coach helpt de opschaling strategisch vorm te geven. Door kennis op te doen van SAFe of een ander framework kan de Coach zijn of haar collega’s gidsen in het toepassen ervan. De Coach signaleert problemen en helpt de organisatie een uitweg te vinden. Aan de zelforganiserende teams van developers, aan Scrum Masters en product owners, aan het team van teams en aan de omgeving daarbuiten biedt de Coach ondersteuning en advies om de organisatie versneld richting meer, kwalitatief betere en snellere waarde-oplevering te brengen.

Fase 3: Frictie

De conventionele inrichting van de organisatie begint te knellen: de tegenstelling tussen oud en nieuw kan zorgen voor een echte richtingenstrijd. Men voelt de nadelen van de functionele silo als het organisationele uitgangspunt. Er wordt gesproken over een organisatie volgens de value chain: de keten van waarde-toevoegende stappen die zich helemaal richt op datgene waar de klant voor wil betalen. Deze ketens lopen echter inherent dwars door de conventionele organisatie en vragen om nieuwe prioriteiten.

Deze stap is een structuuraanpassing en hier is dan ook veel hulp van de Agile Coach nodig. Wij noemen dit ook wel ‘jumping the chasm’. De mogelijke herinrichting kan in alle lagen van de organisatie weerstand oproepen: waar zij in de waardeketen de voordelen zien, voelen mensen in andere functies vooral onzekerheid. De Coach helpt deze te neutraliseren.

Kosteloze workshop voor toekomstige Agile Coaches

Leer kennismaken met de rol van de Agile Coach

Deze workshop is in Amsterdam geheel kostenloos te volgen.

Fase 4: Herstructurering

Is de verandering op strategisch niveau omarmd, dan rijzen de vragen op tactisch niveau. Controlerende functies als Accountancy, Control, Quality Management vragen: hoe houden we die value chains onder controle? Ondersteunende functies (HR, juridisch, business development) vragen: hoe bedienen wij de waardeketen het beste? Waar nemen we mensen op aan? Hoe beoordelen we het functioneren?

De Coach als externe adviseur probeert zich hier steeds minder noodzakelijk te maken. Bovendien zien we in organisaties een zichzelf versterkend momentum voor de verandering, en de opkomst van eigen Coaches uit de eigen organisatie.

En... de Agile Coach?

De focus van de Agile Coach ligt op de implementatie van de Agile werkwijze door de gehele organisatie. In tegenstelling tot de Scrum Master is de Agile Coach geen onderdeel van een Scrum team; de Coach begeleidt meerdere teams en ook het management. Meer info

Download deze informatie!

Te veel voor nu? Vraag deze informatie aan en ontvang een whitepaper
met deze informatie in je inbox.

4. Stijlen in coaching

Tijdens de eerste module ‘Foundation’ van de training Agile Coach kijken we uitgebreid naar jouw eigen persoonlijkheid en natuurlijke competenties. Coaching is mensenwerk, en jouw persoonlijkheid zal dan ook een uniek stempel drukken op de begeleiding die jij biedt. We onderscheiden een aantal verschillende stijlen in coaching – die overigens hier en daar overlappen:

 • Co-active Coaching

  Het Co-active coachen is een benadering die door CTI International is samengesteld. Het vindt een evenwicht tussen zelfbewustzijn, een vloeiende omgang met relaties, en doortastend optreden om een omgeving te scheppen waarin mensen in hun kracht komen te staan, in verbinding met anderen en succesvol in wat voor hen relevant is.

  Het “Co-” duidt op het belang van de relatie, de verbinding, de intimiteit van het samenwerken. Het vraagt de coach nieuwsgierig te zijn, te luisteren, te nuanceren, ruimte te geven, aan te voelen en te voeden. Het “Active” wijst op krachtig optreden, richting geven, op actie en zichtbaarheid. Het vraagt ons moedig te zijn, helder en overtuigd op te treden, verantwoordelijkheid te nemen en doelen te stellen.

 • Provocative Coaching

  Provocative coaching is een uitdagende, stevige coaching-stijl die de prikkelende confrontatie afwisselt met bevrijdende humor en relativering. De wortels van deze stijl liggen in de provocative therapy, een stroming uit de psychotherapie. Het idee is dat mensen heus tegen een stootje kunnen: het schudt ze wakker en maakt ze weerbaar. Wil je ze boven zichzelf doen uitstijgen, hemel ze dan juist niet op; confronteer ze met zichzelf en daag ze uit. Elementen van reverse psychology spelen een rol: ‘wil je de ezel voorop laten lopen, trek ‘m dan aan z’n staart’.

 • Positive Psychology Coaching

  Een bij uitstek bevestigende, bemoedigende coaching-stijl. De focus ligt op levensgeluk en optimaal functioneren, op zingeving en betekenis. De coach vergroot de aspecten die als positief ervaren worden; wijst coachees op wat hen bindt en overeen komt. Men is optimistisch en constructief, en zoekt graag naar een harmonieuze oplossing voor problemen.

 • System-Oriented Coaching

  Deze stijl gaat uit van het principe dat gedrag nooit op zichzelf staat, en altijd een reactie is op het ‘systeem’ waarin men werkt en leeft. Tegelijk beïnvloedt ieders gedrag het systeem ook, in een continue wisselwerking. Hoe verhoud jij je – zowel bewust als onbewust – tot je omgeving? Hoe werkt jouw gedrag op anderen; hoe werkt hun gedrag op jou? Hoe zou je elkaar kunnen veranderen? Dit zijn bij uitstek systeem-georiënteerde vragen.

 • Gestalt Coaching

  Gestalt-therapie is een oude, destijds revolutionaire stroming in de psychotherapie. Het Duitse woord ´Gestalt´ betekent ´geheel´ of ´constructie´, en deze stijl is dan ook bij uitstek holistisch en inclusief. Alles kan een rol spelen in je analyse: persoonlijkheid, gedrag, omgeving, geest. Het principe gaat ervan uit dat iemand zich het fijnste voelt als hij of zij mag zijn wat hij ten diepste is, en vooral niet hoeft te zijn wat hij niet is.

Case study

Bekijk hoe Nationale Nederlanden haar Agile coaches inzet.

5. Meerwaarde van een Agile Coach opleiding

Gladwell Academy organiseert een Agile Coach opleiding, wij zoomen in op de volgende drie doelgroepen in. Deze erkende Post-HBO opleiding duurt twaalf dagen en vindt op locatie of in-company plaats. De training bestaat uit drie modules:

 1. Foundation
 2. Practitioner
 3. Advanced
Agile Coach Post HBO

Module 1: Foundation

Aan de start van het gepersonaliseerd coaching-programma ga je proeven en voelen aan verschillende stijlen van coaching om te ontdekken welke stijl dicht bij je ligt. Je leert de coaching-vraag te ontwaren in de betreffende context. Je gaat jezelf verkennen als coach: de ‘Ik’ in het coaching, maar je kijkt ook naar wie je voor je kunt hebben: de ‘Ander’ en de ‘Omgeving’. Duur: 5 dagen.

Module 2: Practitioner

De tweede module is een verdiepingsslag. Hierbij kijken we naar de Agile context en de dynamiek van de coaching-interacties. Er wor dt specifiek ingegaan op verschillende coaching-interventies. Duur: 3 dagen.

Module 3: Advanced

Gericht op de meer ervaren coach, verdiepen we ons in passende leiderschapsstijlen en de groepsdynamiek omtrent coaching. Hierin verweven ligt de kennis van de Agile context en ervaringen met leiderschaps-omgevingen. Deze laatste fase reikt verschillende hulpbronnen aan en verbindt jouw talent met je verkregen kennis. Duur: 4 dagen.

Post-HBO certificering

De opleiding Agile Coach is gecertificeerd door de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland (SPHBO). Daarmee is de opleiding een erkende registeropleiding waarvan gediplomeerden worden opgenomen in het register van de stichting. Dit register kan door personeelsfunctionarissen worden geraadpleegd om getuigschriften te verifiëren. Stichting Post HBO Nederland is een onderdeel van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION).

Case study

Bekijk hoe Nationale Nederlanden haar Agile coaches inzet.

6. Opbrengsten van de Agile Coach certificering

Met interactie- en interventiemethodes is de Agile Coach hoe dan ook van toegevoegde waarde in organisaties die Agile werken. Dat is al een opbrengst op zich. Zodra jij de Agile Coach certificering hebt behaald, ben je verder in staat om:

 1. Individuen te coachen in tijden van transitie, zodat zij op autonome wijze hun rol kunnen oppakken;
 2. Teams op weg te helpen in de Agile invulling van hun werkprocessen;
 3. Hands-on ondersteuning en advies te bieden aan Scrum Masters, Product Owners en Developers;
 4. Problemen te signaleren en op basis van de aangeleerde coachingsstijlen gezamenlijk een oplossing te vinden;
 5. De organisatie te helpen meer waarde te leveren, dankzij kwalitatief betere en significantere resultaten;
 6. Groei en opschaling van de organisatie strategisch vorm te geven;

6. Weerstand te neutraliseren die voortkomt uit de ingezette veranderingen en structuuraanpassingen;

7. Individuen, teams en het management in te laten zien wat de voordelen in de waardeketen zijn;

8. Mee te denken en te adviseren over vragen rondom de waardeketen die door de teams worden gesteld;

10. Jezelf na verloop van tijd misbaar te maken. Zo wordt namelijk duidelijk dat de principes van Agile werken succesvol zijn ingebed in de organisatie en dat er sprake is van een zelfversterkend vermogen dankzij de principes die worden gevolgd. Dit is de ultieme test én de grootste opbrengst van een gecertificeerde Agile Coach.

Download deze informatie!

Te veel voor nu? Vraag deze informatie aan en ontvang een whitepaper
met deze informatie in je inbox.

Van Agile professional naar Agile Coach

Voor iedereen die wil begrijpen hoe Agile transformaties begeleid moeten worden op team- en individueel niveau.

7. De volgende stap als Agile Coach nemen?

Overweeg je een volgende stap in jouw carrière? Met een opleiding door Gladwell Academy leer je alles wat je nodig hebt om met Agile aan de slag te gaan binnen jouw organisatie.

Onze opleidingsadviseur Joost Brugman helpt je graag verder als het om opleidingen gaat.

Je kunt hem op de volgende manieren bereiken:

t: +31 (0)6 27 99 58 58

e: joost.brugman@gladwellacademy.com

 

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Relevante trainingen

Volg een workshop

Al jaren verzorgt Gladwell Academy met succes deze kosteloze Agile Coach workshop. In één middag leert u de basale begrippen over Agile coaching kennen.

Te veel voor nu?

Download pagina

Ga snel naar

Waarom Agile Coaching?

Wat doet een Agile Coach?

Coaching in de context van de Agile transformatie

Stijlen in coaching

Meerwaarde van een Agile Coach opleiding

Opbrengsten van de Agile Coach certificering

Een volgende stap in je carrière?

Te veel voor nu?

Download pagina

Deze website slaat cookies op uw computer op.
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u met onze website omgaat en stellen ons in staat u te herinneren.
We gebruiken deze informatie om uw browse-ervaring en voor analyse en statistieken over onze bezoekers zowel op deze website als in andere media te verbeteren en aan te passen. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.

Als u weigert, wordt uw informatie niet bijgehouden wanneer u deze website bezoekt. Een enkele cookie zal in uw browser worden gebruikt om te onthouden dat uw voorkeur niet wordt bijgehouden.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier uw persoonlijke Cookie Services.

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen.

Om deze website te gebruiken, gebruiken wij de volgende technisch vereiste cookies. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet worden uitgeschakeld.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

We gebruiken WooCommerce als een shopping-systeem. Voor het verwerken van kaarten en bestellingen worden 2 cookies opgeslagen. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet worden uitgeschakeld.
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart

Weiger alles
Accepteer alles